പിറന്നാൾ ഓർമ്മകൾ

സുമേഷിന്റെ പിറന്നാളാണ് ഇന്ന് … ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ കലാകാരൻ.. വരയാണ് അവന്റെ പ്രധാനം…. ക്ലബ്ബിന്റെ വാട്സ് ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അവനുള്ള ആശംസകൾ നിറയുകയാണ്… ഞങ്ങളുടെ സൗഹൃദങ്ങളെല്ലാം ഹൃദയംകൊണ്ടായിരുന്നു…. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ മുഖങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് കഥകൾ പറയാനുണ്ടാകും…. വൈകുന്നേരങ്ങളിലെ ക്രിക്കറ്റ് കളിയുടെ …. പിന്നീട് രാത്രിയിൽ ക്ലബ്ബിൽ ഒത്തു ചേർന്ന് അന്നത്തെ ധീര വീര പരധൂഷണങ്ങളുടെ …. അമ്പലപറമ്പിലെ നാടക വിശേഷങ്ങളുടെ… പള്ളിപ്പെരുന്നാളിലെ ഗാനമേളകളുടെ …. പഞ്ചായത്തു മേളകളുടെ നാടക ഒരുക്കങ്ങളുടെ….. അങ്ങനെ അങ്ങനെ… ഇപ്പോൾ പഴയ […]