നമുക്കും കിട്ടി സ്വാതന്ത്രം …

സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കാന്‍..

സ്വതന്ത്രമായി നടക്കാന്‍ ..

സ്വതന്ത്രമായി അഭിപ്രായങ്ങള്‍ പറയാന്‍.. ……

അങ്ങനെ ഹനിക്കപ്പെട്ട പലതിന്മേലുമുള്ള സ്വതന്ത്രം …

പക്ഷെ പാരതന്ത്രത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വന്നവനെ ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വില അറിയൂ …

ആല്ലാത്ത ഒരുവനും അത് മറ്റൊരു ആഘോഷത്തിന്റെ ദിവസം മാത്രം…

ഈ  ആഘോഷങ്ങള്‍ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി  ജീവിതവും ജീവനും ബലികഴിച്ച ഒരായിരം മനുഷ്യരെ തിമസ്കരിക്കുന്നു..
 
ഇത് വെറും ഒരു ആഘോഷത്തിന്റെ ദിനം ആകാതെ …

ആ ദിനത്തില്‍ മാത്രം ഭാരത സംസ്കാരത്തില്‍ ഊറ്റം കൊള്ളാതെ…

പണക്കാരന്‍ – പാവപ്പെട്ടവന്‍.. എന്ന വേര്‍തിരിവില്ലാതെ

ജാതി-മത- വര്‍ഗ്ഗ വേര്‍തിരിവില്ലാതെ ..

പാര്‍ട്ടികളുടെ  വേര്‍തിരിവുകളില്ലാതെ ..

നമ്മള്‍ ഭാരതീയര്‍ എന്ന്  എല്ലാ ദിനവും  വിളിച്ചു  പറയാന്‍ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ  …

എന്നെപ്പോലെ അവനും സ്വാതന്ത്രനാണ്  എന്ന  ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തലോടെ..

എല്ലാവര്ക്കും എന്റെ സ്വാതന്ത്ര ദിന ആശംസകള്‍..

 
 

Thank you for reading malayalam blogs Kalappadan